2017-2018

 

Garagetak

Flera garagetak är nu renoverade respektive omgjutna, allt gjort i gammal stil. Alla garagetak har också utrustats med belysning. 


Avloppsbyte

Avloppsledningen i källaren på Skönviksvägen 271-275 byttes och hela huset dränerades och isolerades. Nytt gräs är sått och nytt grus intill sockeln. Efter vintern kommer asfalten att bytas ut och gångstigen breddas och göras rak. Styrelsen kommer att återplantera buskar men inte intill fasaden utan en bit utanför. Detta för att buskar så nära husgrunden håller marken och grund fuktig vilket inte är bra på sikt.

 

 

2016

 

Asfaltsarbete
Asfalteringen på Götaforsvägen 1-17 och bakom Skönviksvägen 270-274 är avslutad.

 

Fönsterrenovering

Hela fönsterrenoveringen tog nästan tre år. Den startade på Götaforsvägen 34 i september 2013 och avslutades i juni 2016. Den inre rutan byttes mot ett energiglas och allt trä renoverades och målades. Droppnäsa och karmbottenstycke kläddes med plåt för att förlänga hållbarheten. Fog och Fönsterservice utförde entreprenaden

 

 

Källartrappor

De trasiga källartrapporna är åtgärdade

 

 

Plåt på tak
Rostig och gammal plåt har bytts ut och all plåt har målats på taken.  Jonaessons plåt utförde uppdraget

 

2015

OVK och rensning av kanaler genomförd

Utfördes under första kvartalet 2015. Föreningen fick ej godkända protokoll

 

Asfaltering påbörjad

Asfaltering av gångvägen mellan Götaforsvägen 1-17 är klar. Parkeringsplatserna vid Götaforsvägen 12 och Skönviksvägen 271 klar (målning av streck återstår och byte avbärarräcke). Återstår att asfaltera garagenedfarterna vid Götaforsvägen 17, 21 och 22 och gångvägen till portarna Skönviksvägen 270-272. Arbetet slutförs efter att snön har smält bort, vår 2016

 

 

Omläggning tak Skönviksvägen 275

 

I samband med vindsutbyggnaden på Skönviksvägen 275 upptäcktes röta på taket vid sidan om kuporna. Omläggning tak gjordes av Storjon AB.

 

2014

Målning och renovering av sophusen

Utbyggnaderna bredvid varje port, det vi kallar sophus, renoverades och målades.

 

Rensning av hängrännor

Alla hängrännor är rensades och trasiga takpannor är byttes mot hela.

 

 

 

Renovering gymmet/bastun

Mattan byttes ut mot en ny, mer slitstark matta. En ny maskin köptes in och gymmet möblerades om. Ett nytt aggregat till bastun köptes in.

 

 

 

 

 

Fönsterrenovering etapp 1

Etapp 1 av fönsterrenoveringen är genomförd. Alla fönster och balkongdörrar är renoverade på Götaforsvägen 8-34, Skönviksvägen 270-272 och Skönviksvägen 271-275.

 

 

 


 

 

2013

Lekplatsen vid Skönviksvägen 317

Lekplatsen är upprustad. Återstår att gräva upp buskar och plantera bärbuskar istället.

 

Cykelställ

Ett större jobb med cykelställen är utfört. Trasiga cykelställ och cykelställ som stått i vägen för sophämtningen är borttagna. Flera nya cykelställ är monterade.

 

 

Motorvärmare

Alla äldre modeller av motorvärmare är utbytta mot nya. Alla motorvärmare är nu av modern modell

 

Belysning björk

I samband med att motorvärmarna byttes ut så beställde styrelsen två uplights under den stora björken som står vid parkeringen vid Götaforsvägen 12.

 

 

 

 


 

2012

Värmeväxlare

Undercentralerna renoverades under oktober-december 2012. Arbetet är nu klart och de nya undercentralerna kommer att vara effektivare och minska föreningens värmekostnader.

 

Nya grillar

De gamla grillarna byttes ut mot nya på alla tre grillplatserna.

 

Slutliga åtgärder på balkongerna

De kvarvarande anmärkningarna på balkongerna är nu åtgärdade.

 

Utbyte maskiner i tvättstugorna

Alla äldre maskiner, två i varje tvättstuga (undantaget Skönviksvägen 274) utbytta mot mer energisnåla och effektiva maskiner.

 

Provmontage fönster

4 provmontage av fönster är avklarade och styrelsen har anlitat en konsult för att ta in offerter på de två typerna av renovering som är aktuella. Båda typerna är att renovera fönstren och att byta ut den inre rutan mot en annan med högre energivärde. Vilken det blir återkommer vi med på nyhetssidan.

 

Sopsnurrorna borttagna

Inne i sophusen vid portarna var tidigare snurror med säckar för hushållssopor. Dessa sopsnurror är nu borttagna och ersatta med tråg.

 

Plåttaket på Skönviksvägen 281

Renoverades enligt underhållsplanen

 

Stockholm Vattens vattenläcka Skönviksvägen 271

I maj 2011 upptäckte hyresgästen på Skönviksvägen 271 fukt i sin lokal. Stockholm Vatten hade en läcka precis utanför hyreslokalen vilket resulterat i stor fuktskada både där och även i hyreslokalen mittemot på Skönviksvägen 276. Nu under maj 2012 är allt renoverat och återställt och hyresgästerna är tillbaka i sina ordinarie lokaler.


 

2011

Fuktskada i bastun

Ett fuktskada upptäcktes i bastun. Den beror på att golvet hade fel lutning. Då företaget som byggde bastun från början inte längre finns kvar så har det inte gått att få skadan anmäld som en garantiskada. Vi har alltså fått bekosta detta själva. Bastun är nu renoverad och storstädad.

El och belysning i källargångarna

Elen i källargångarna är utbytt mot automatiskt styrd. I gångarna är det akustik och där räcker det att klappa händerna eller vissla eller göra något ljud så tänds belysningen. I de mindre gångarna är det rörelsedetektorer som känner av din närvaro och tänder lamporna. Armaturen har vi försökt behålla men har satt in en annan ljuskälla för att få det mer miljövänligt och stabilt på sikt.

Målning källargångar, cykelrum och barnvagnsrum

Alla källargångar är målade. Väggarna i vitt med lite blänka i och golvet i lite ljusare grön än tidigare och också den färgen med en lite högre glans. Glansen är för att ljuset ska reflekteras och ge ett ljusare intryck. Cykelrum (ej skyddsrum), barnvagnsrum är också målade men där är inte golvet målad. Det var inte målat sen tidigare och det slits hårt av gummihjulen och det hålls snyggare omålat.


 

 

2010

Tvättmaskiner

Ytterligare en tvättmaskin och ett torkskåp installerades i alla tvättstugor (exkl Skönviksvägen 274). Alla torktumlare byttes ut mot nya. Allt detta gjordes för att korta ner tvättiderna då många medlemmar har meddelat att det är svårt att få tider inom en rimlig tid. Nu används ett torkrum över två tvättider och förutom det finns alltså 3 maskiner, en torktumlare och ett torkskåp i varje stuga.

Spolning av avloppen

Då vi har haft en del stopp i avloppen och ett hål i ett avloppsrör under källargången så har avloppen filmats för att ta reda på status. Status på rören är OK men behövde spolas. Styrelsen beställde högtrycksspolning av alla köksstammar i hela föreningen. Detta utfördes under hösten/vintern 2010-2011.

Trasigt avloppsrör

Under källargolvet under Skönviksvägen 305 gick ett avloppsrör sönder. En liten liten spricka gjorde att det kom in råttor i källargången. Detta uppdagades när medlemmar såg råttlort på golvet och kände en obekant lukt. Utredning av Anticimex avgjorde utan tvekan att det var avloppsråtta som varit inne. Först filmades avloppen för att lokalisera sprickan och sen grävdes golvet upp och avloppet lagades.


 

 

2009

Garageportarna

Garageportarna målades under 2009. Färgerna är framtagna genom att skrapa fram ursprungsfärgerna på portarna.

Balkonger

Under fasadrenoveringen upptäcktes att en del balkonger hade påbörjan till rost i ytterkant och/eller vid armeringsjärnen. Vi passade på att åtgärda dessa när det ändå var byggställningar uppe.

Lekplatsen bakom Götaforsvägen 18

Renoverades för att motsvara EU:s regler om säkerhet. Nya gungor med konstgräs under och nya klätterställningar.

Uthyrningsrummet

I mars-april 2009 renoverades uthyrningsrummet. Allt ytskikt både i rummet och i badrummet åtgärdades. Alla inventarier är nya.
Hyran för rummet höjdes därmed till 150:- per dygn.

Trapphusmålning

Under 2008-2009 renoveras trapphusen invändigt. Färgerna kommer även här att återställas till ursprunget. Det är övervägande två färger som förekommer. Mycket ljust grönt och mycket ljust blått.


 

 

2008

Fasadrenovering

Fasadrenoveringen blev klar så när som på lite målning kring källartrapporna. En del balkonger återstår också på Götaforsvägen.
Renoveringen är gjord av Söderberg & Kruus.
Alla gavlar är tilläggsisolerade och plåten målad.
Färgerna på fasaderna är enligt ursprunget. Vi har haft en konsult i området som skrapat fram dessa kulörer från ursprunget.


 

 

2006

Vatteläckage Götaforsvägen

Ett läckage uppstod i ledningen från gatan in till huskroppen Götaforsvägen 1-17. Läckan är lagad och hela ledningen är bytt.

Gym och bastu

Sanering och ombyggnad av lokal bakom Skönviksvägen 281, bredvid garagelängan. Där kommer det att inredas med bastu och gymlokal för alla medlemmar att utnyttja.
Lokalen är klar och invigd.


 

 

 

2005

Putsreparationer under hösten/vintern 2005, på Götaforsvägen 21-25.

Fortum Värme har grävt ner matarledningar från Örbyleden, Grycksbovägen till Svedmyra. Detta påverkade några portar på Götaforsvägen 28-32 och 21-25.

Renovering av föreningslokalen Skönviksvägen 309
En allmän uppfräschning har gjorts. Golv utbytta mot nya linoelum, väggarna målade, nya gardiner. Köket har byggts om och inretts med nya maskiner.

Under hösten 2004 och våren 2005 renoverades alla cykel- och barnvagnsförråd. Väggarna målades vita, ny belysning och nya ståldörrar.

Arbetet med bytet av kulvertarna var klart årsskiftet 2004/2005. Föreningens hela kulvertsystem byttes.


 

 

2004

Under år 2004 byttes all utrustning i spontantvättstugan ut.

Parkeringen på Söråkersvägen fick ny asfalt och el drogs fram till alla parkeringsplatser 2004

Ombyggnad av styrelserum 2004. Det blev ett öppet rum med tyngdpunkt på stabilitet och långsiktighet. Lokalen hade stora fuktskador och bristfällig ventilation.


 

 

Genomfört tidigare år

Källargångarnas golv målades år 2001.

Tvättstugorna gjordes om och maskinerna byttes år 2000.

Mellan år 1995 - 97 byttes stammarna ut i hela området.
Vatten, avlopp och el.

Mellan åren 1997 - 99 målades alla fönster om på utsidorna. Även trädetaljerna vid balkongerna.

Balkongerna byttes ut mot aluminium år 1995 - 97